Skip to main content

Privacyverklaring

Mediaversa B.V. verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Mediaversa B.V. wanneer, waarom en op welke manier deze worden verwerkt.

Wanneer verzamelt Mediaversa B.V. (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data, verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Mediaversa B.V.?

Mediaversa B.V. verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt aan onze klantenservice. Als u gebruik maakt van onze helpdesk hebben wij uw contactgegevens nodig en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Mediaversa B.V., kan Mediaversa B.V. aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die u bij ons afneemt, bewaart Mediaversa B.V. verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot uw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

Mediaversa B.V. verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van een domeinnaam. Ook heeft Mediaversa B.V. gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan uw account.

Daarnaast bewaren wij uw IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. Mediaversa B.V. slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

Mediaversa B.V. maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

Mediaversa B.V. maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult Mediaversa B.V. een rol als tussenpersoon (registrar). Uw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De instantie beslist over de toekenning van uw domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal Mediaversa B.V. uw aanvraaggegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze instanties doorgeven.

Uw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. U kunt aan Mediaversa B.V. het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Mediaversa B.V. onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op uw verzoek aan. Ook kunt u een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Mediaversa B.V. gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien u het vermoeden hebt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. U kunt Mediaversa B.V. vragen om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kunt u een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Voor een merendeel van bovengenoemde rechten dient u contact met ons op te nemen. U kunt contact met ons opnemen via info@mediaversa.nl om van uw rechten gebruik te maken.

Heeft u het idee dat Mediaversa B.V. niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kunt u ook een klacht indienen bij de AP.

Beveiliging

Mediaversa B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Mediaversa B.V. schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Mediaversa B.V. is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via info@mediaversa.nl.

Wijziging van Privacy Statement

Mediaversa B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Hoe kunnen wij u helpen?

Tijd voor een volgende actie: